Post de Maravillas Rojo, directora del Programa “Enfortint l’emprenedoria social a Catalunya: actors, productes i serveis”

El Programa de Suport a l’Emprenedoria Social a Catalunya realitzat durant el 2011, va contribuí a posicionar aquest nou corrent emprenedor fent-lo mes visible al conjunt de la societat i posant en valor l’iniciativa de persones que volen donar respostes a nous reptes i noves demandes socials, aplicant models de gestió empresarial amb interès col·lectiu. També va contribuir a donar més viabilitat als  projectes que hi van  participar.

A més de la visibilitat i la millora de la viabilitat dels projectes, una qüestió que va aportar molt valor al Programa, va ser el constatar l’existència de un bon nombre d’entitats e institucions publiques i privades, vinculades activament a la promoció i extensió de l’emprenedoria social. Entre totes elles sumen un ampli i divers  conjunt d’iniciatives  que impulsen i acompanyen  projectes de nova creació,  que fan  créixer i financen projectes en marxa, que ofereixen  formació o fan divulgació,que construeixen relacions i intercanvis de valor afegit.

L’existència de totes aquestes entitats e institucions es un actiu de l’emprenedoria social que ens  permetrà  potenciar-la. Per això  el  Programa 2012 del Departament d’empresa i ocupació es basa en la complementarietat i la col·laboració entre vint-i-cinc entitats e institucions: universitats, escoles de negoci, entitats financeres, institucions i empreses publiques i privades vinculades a l’emprenedoria social.

Cada entitat, amb la seva identitat i actuació pròpia, construeix  el corrent emprenedor de l’emprenedoria social  i a la vegada el reforça al sumar contactes, aliances sectorials i territorials, assessoraments específics, activitats formatives o divulgatives, que complementen i enriqueixen  l’acció del Programa.

Es un bon exemple  de la necessària  acció col·laborativa  i del repte de les noves maneres de treballar institucionalment.

Advertisements