Acció Solidària Contra l’Atur” és una Fundació existent des de l’any 1981 i una de les seves activitats, entre d’altres, ha estat la concessió de préstecs solidaris a persones i col·lectius desafavorits. En la situació tan dramàtica de l’atur que  estem vivint, i amb la necessitat peremptòria de promoure la creació d’ocupació, hem decidit obrir un concurs per a la concessió de préstecs extraordinaris a empreses o individus que presentin iniciatives que creïn ocupació sòlida i duradora.

LOGO ASCA

En conseqüència, “Acció Solidària contra l’Atur” CONVOCA a les persones físiques o jurídiques, a concórrer a aquest concurs d’acord amb les següents bases:

BASES

 Primera: Objectiu

La concessió de cinc préstecs a emprenedors individuals o a empreses noves o de recent creació que presenti un projecte que realitzi, consolidi o ampliï  una activitat i que asseguri  nous llocs de treball estables i pel qual es necessiti finançament.

Segona: Import, durada i condicions

L’ import de  cadascun dels préstecs serà de fins a 30.000 euros, sense interessos i una devolució lineal de màxim 5 anys.

La concessió del préstec comportarà la facultat d’Acció Solidària Contra l’Atur del seguiment del projecte si ho considera necessari.

Tercera: Manteniment IPC

Les quotes a retornar es revisaran anualment segons la variació del IPC dels últims 12 mesos.

Quarta: Territorialitat i antiguitat

El sol·licitant ha de tenir el domicili fiscal a Catalunya i també el Centre de Treball si existeix.

En el cas d’empreses, aquestes  han de tenir una antiguitat com a màxim de tres anys.

Cinquena: Característiques dels sol·licitants

Els sol·licitants poden ser autònoms o petites i mitjanes empreses amb qualsevol forma jurídica, ja constituïdes o en fase de constitució.

Sisena: El projecte

Per a poder participar a la convocatòria, cal presentar un projecte i el corresponent pla de negoci. El projecte  ha de contenir la descripció general del producte, oportunitat de la idea, valor afegit, innovació, impacte social i  pressupost

Cal un estudi econòmic que mostri la seva viabilitat i les possibilitats de retorn del préstec, així com la justificació dels llocs de treball estable creats o que es crearan.

Setena: Criteris i procediment de concessió

El Jurat, estarà constituït per dos membres de la Fundació Acció Solidària contra l’Atur i representants del mon acadèmic , col·legis professionals i entitats del mon econòmic i de promoció d’empreses amb un màxim de 7 persones.

Els criteris que es tindran en compte per a valorar els projectes de cara a la seva concessió, seran:

 1. L’ocupació creada (llocs de treball estable i a jornada completa; en cas de jornada parcial, els equivalents a dedicació completa)
 2. La innovació del projecte.
 3. Qualitat del projecte
 4. Impacte social.
 5. L’aportació financera dels sol·licitants al projecte

Serà condició indispensable que el pla de negoci justifiqui la viabilitat econòmica del projecte i la capacitat de retorn del préstec. L’absència d’aquestes justificacions comportaran l’exclusió del projecte.

No podran participar a aquesta convocatòria els beneficiaris de convocatòries anteriors.

El Jurat podrà declarar desert el concurs si considera que cap projecte reuneix les condicions exigides.

Vuitena: Tramitació

El Termini de presentació de sol·licituds s’obrirà el dia 11 de març de 2013 i es tancarà el dia 3 maig de 2013 a les 12:00 h.

El resultat del concurs serà comunicat en un acte públic el dia 13 de juny del 2013

La sol·licitud s’haurà de presentar mitjançant el complimentat del formulari que s’adjunta com annex i la documentació del projecte, que serà enviada per

correu electrònic a l’adreça adm.accio@pangea.org  en format electrònic amb els arxius accessibles (no pdf)

Novena: 

Acció Solidària Contra l’Atur es reserva el dret de divulgar les concessions dels projectes  traves dels mitjans que consideri oportú

Dècima: Obligacions dels beneficiaris

 1. Signar el contracte de préstec, que s’atorgarà davant de Notari .
 2. Estar al corrent de totes les seves obligacions fiscals i laborals, aportant els documents o certificats que li siguin requerits abans de la signatura del contracte
 3. Portar una comptabilitat prou clara per a poder-ne fer el seguiment
 4. Informar trimestralment sobre el desenvolupament de l’activitat del projecte, amb un breu informe i els comptes d’explotació i balanç corresponents, facultant a Acció Solidària Contra l’Atur per a accedir a tota l’ informació que consideri necessària.
 5. Justificar que el capital del préstec ha estat aplicat a la finalitat del projecte.
 6. Difondre en els seus instruments de comunicació, que Acció Solidària Contra l’Atur ha col·laborat en la realització del projecte.
Advertisements