Per Maravillas Rojo.

L’ocupació és un dels factors fonamentals per aconseguir qualitat de vida. Les fonts que generen i dinamitzen ocupació s’estan transformant profundament.

Una de aquestes fonts  són els anomenats jaciments d’ocupació, un concepte que  va sorgir a l’Europa dels anys noranta, i que es va desenvolupar al Llibre Blanc “Crecimiento, Competitividad y Empleo. Retos y pistas para entrar en el siglo XXI” (Informe del President Delors). Aquest concepte va aparèixer com a resposta a la important crisi industrial que es vivia aleshores, i que va conduir  a plantejar quins eren i on estaven els  àmbits d’activitat i d’ ocupació alternatius.

La Comissió Europea considera que els  jaciments d’ocupació són aquelles activitats que reuneixen quatre característiques:

–      Responen a les  noves necessitats socials,

–      Es configuren en mercats incomplets,

–      Tenen un àmbit de producció o de prestació territorialment definit i

–      Són intensives en ocupació: Els serveis a la vida quotidiana, els serveis de millora de la qualitat de vida, els serveis d’oci, turisme, multimèdia, valoració del patrimoni i els serveis  mediambientals

Així dons, els jaciments son àmbits d’activitat intensius en ocupació i vinculats al territori local, que es generen com a conseqüència de  transformacions socials i tecnològiques. En l’àmbit local es on es potencien i desenvolupen, perquè es on es concreten les  respostes a les noves demandes socials que apareixen com a conseqüència dels canvis  socioeconòmics.

Les profundes transformacions que s’estan produint  i els nous reptes socials que apareixen, canvien les maneres de viure, de treballar i de relacionar-se, generant nous jaciments d’ocupació. Aquests jaciments es gestionen, en moltes ocasions, des de l’emprenedoria social, que dona  resposta als nous i importants reptes i necessitats socials que estan emergint. Alguns nous i uns altres no tan nous però de molta envergadura, com són: l’envelliment de la població, el consum responsable i sostenible, la producció ecològica, la producció i consum d’energies verdes, la prevenció de la salut, la inserció laboral, l’accés i ús de les tecnologies digitals, l’accés a l’habitatge , a l’educació, o al finançament.

Per actuar i explotar  els jaciments d’ocupació des de l’emprenedoria social, es  requereix de capacitat d’iniciativa i de gestió, i d’una voluntat decidida per actuar en interès col·lectiu. Es requereix de  persones amb  inquietud i motivació,  amb capacitat per gestionar i assumir riscos, que creen empreses capaces de generar, de manera sostenible, nous productes i serveis, i d’obrir nous mercats socials amb futur repercutint els seus resultats en la millora col·lectiva.

FIMG_2812

De tot això vàrem dialogar, al Biz Barcelona, amb Sara Berbel, Jordi Gusi, Xavier Pont,  Albert Soria, aprofundint  en la vinculació  entre  jaciments d’ocupació i emprenedoria social, identificant molts i bons exemples de sectors, necessitats i projectes en marxa. Vam constatar que hi ha moltes  demandes i reptes socials que són un factor d’oportunitats, i que necessiten d’altres formes de gestió. Que la pèrdua de pes de “lo públic”  impulsa a trobar més espais de gestió d’interès col·lectiu, que permeten respondre a les noves demandes socials tot  creant ocupació.

Maravillas Rojo

Responsable del Programa @EmprenSocial

Direcció general d’economia social i cooperativa i treball autònom

Departament d’empresa i Ocupació

Advertisements